logo gorjani1

Prethodna provjera znanja i sposobnosti - Voditelj projekta ''Program Zaželi Općine Gorjani''

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto Voditelj projekta ''Program Zaželi Općine Gorjani'' na provjeru znanja i sposobnosti dana 29. listopada 2020. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Općine Gorjani, Kula 1, Gorjani.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i mogu pristupiti provjeri znanja i sposobnosti su:

1. Andrea Mejdanac

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas.

Provjera znanja i sposobnosti se sastoji od pisanog testiranja. Test sadrži 10 pitanja. Za svaki točan odgovor kandidatu se dodjeljuje 1 bod.

Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti je 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili provjeru znanja ukoliko su ostvarili najmanje 50% bodova (5 i više bodova), i s takvim kandidatima će Povjerenstvo za provedbu oglasa provesti intervju.

Povjerenstvo za provedbu oglasa kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na intervjuu je 5 bodova.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Nakonprovedeneprethodne provjere znanja i sposobnosti utvrđujeseranglistakandidata prema ukupnombroju bodovaostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

-          Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)

-          Upute za prijavitelje – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II UP.02.1.1.13;

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/UZP-ZA%C5%BDELI-II_03.06.2020._pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87ena-verzija.docx

-          Posebni uvjeti ugovora – Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II UP.02.1.1.13;

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Prilog-1_Posebni-uvjeti_01.06.2020._pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87ena-verzija.docx

Postupak testiranja

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

Vrijeme trajanja testiranja – 45 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.