logo gorjani1

JAVNI POZIV MLADIM OBITELJIMA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE GORJANI U 2021. GODINI

Programom za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Gorjani i ovim Javnim pozivom Općina Gorjani namjerava pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambene problematike.

Glavni cilj koji se želi postići je uspostaviti učinkovit, efikasan i operativan sustav mjera i aktivnosti koje će rezultirati poticanjem povratka, ostanka i naseljavanja na području Općine Gorjani, a sve u svrhu demografske revitalizacije.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjere: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt), a korisnici su mlade obitelji.

Mladom obitelju u smislu Programa za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da oba bračna druga nisu navršili 40 godina života i da rješavaju svoje stambeno pitanje.

Korisnici mjera mogu biti mlade obitelji u smislu ovog Programa od kojih jedan od supružnika je u stalnom radnom odnosu.

Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik građevinskog zemljišta, a namjerava graditi obiteljsku kuću (stambeni objekt) na području Općine Gorjani počevši od 12.03.2021. godine može ostvariti pomoć za gradnju u iznosu od 50.000,00 kuna pod uvjetom da gradnja iste nije započeta prije 12.03.2021. godine.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za gradnju obiteljske kuće i koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera, dužan je ishoditi građevinsku dozvolu za stambeni objekt na predmetnom zemljištu.

Podnositelj zahtjeva je dužan u roku 4 godine od zaključenja ugovora o financiranju završiti građevinu te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi novonastale obiteljske kuće i zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Za suvlasnički dio bračni drug mora uz prijavu priložiti i izjavu kojom potvrđuje da je suglasan sa predloženom rekonstrukcijom i radovima te da je upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s drugim mjerama iz Programa Općine Gorjani. Prijava za ovu mjeru se može podnositi po raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava za tu proračunsku godinu.

Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Gorjani.

Općina Gorjani zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije
odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financiranju.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže:

  • prijavni obrazac
  • preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
  • dokaz da je jedan od supružnika u stalnom radnom odnosu
  • izjava za suvlasnika
  • izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište koje je predmet zahtjeva
  • izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu
  • izjava o promjeni prebivališta
  • potvrda o podmirenim obvezama prema Općini Gorjani
  • izjava o prihvaćanju kriterija koji su utvrđeni Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Gorjani  
  • i druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Općini Gorjani da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici I pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja I informiranja podnositelja prijave, kao I upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

 

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

Postupak objave javnog poziva i zaprimanja i pregleda prijava provodi Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći imenovano od strane Općinskog načelnika. Povjerenstvo razmatra prijave te ukoliko ista udovoljava uvjetima javnog poziva predlaže Općinskom načelniku donošenje Odluke o prihvatljivosti. O svakom zahtjevu Odlukom odlučuje Općinski načelnik.

Rok za donošenje odluke je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.

Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak njegova prijava neće se uzimati u obzir.

Ugovor o dodjeli financijske pomoći/subvencije sklapa Općinski načelnik i Korisnik mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj zahtjeva.

Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji sadrže potpunu traženu dokumentaciju i udovoljavaju propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju sukladno ovom Programu.

Sredstva se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja zahtjeva do iskorištenja svih sredstava osiguranih u Proračunu za tu stavku.

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Gorjani uz naznaku: JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE GORJANI U 2021. GODINI – NE OTVARATI, na adresu:

OPĆINA GORJANI

Kula 1

31 422 Gorjani

 

PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE GORJANI

JAVNI POZIV MLADIM OBITELJIMA

PRIJAVNI OBRAZAC

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KRITERIJA

IZJAVA O PROMJENI PREBIVALIŠTA

IZJAVA O PREDAJI BJANKO ZADUŽNICE

IZJAVA ZA SUVLASNIKA