Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
logo

Pretraga portala

Gorjani

Gorjani

Župan Osječko - baranjske županije proglasio je prirodnu nepogodu - mraz na području Općine Gorjani zbog vremenske nepogode na voćarskim kulturama.

 

Pozivaju se pravne i fizičke osobe pogođene prirodnom nepogodom na području Općine Gorjani da prijave štetu u Općini Gorjani, Kula 1 savkog radnog rada od 8:00 do 13:00 sati, zaključno s 3. lipnja 2020. godine.

Prijava se podnosi na PN obrascu (mogu preuzeti ovdje ili u Općini Gorjani) kojemu se prilaže:

 • preslika obrasca Zahtjeva za potporu za 2020. godinu
 • privolu za prikupljanje podataka (moguće preuzeti ovdje ili u Općini Gorjani)
 • izjava o osiguranju kulture (moguće preuzeti ovdje ili u Općini Gorjani)

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 031/853-421.

S poštovanjem,

 

Općina Gorjani

Dana 2. lipnja 2020. godine obavit će se pisano testiranje za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto administrativni tajnik, u prostorijama Općine Gorjani, Kula 1, 31422 Gorjani.

 

Sa kandidatima koji ostvare najmanje ili više od 50% bodova na pisanom testiranju, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu službenika-administrativnog tajnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gorjani provesti će intervju.

 

Poziv na pismenu provjeru

 

Upute i pravni izvori za provjeru znanja

JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gorjani, na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na radno mjesto:

 1. SLUŽBENIK – administrativni tajnik - 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri)mjeseca

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,  
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima nakon položenog državnog stručnog ispita;
 • položeni državni stručni ispit;dobro poznavanje rada na računalu;
 • položeni vozački ispit B kategorije;
 • dobro poznavanje rada na računalu;

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Osim posebnih, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 - u daljnjem tekstu Zakon).

 • punoljetnost,
 • hrvatskodržavljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe obaju spolova.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Za radno mjesto mogu se natjecati i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja ispita u zakonskom roku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti i adresu elektroničke pošte).

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslikadiploma/svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobneiskaznice ili domovnice),
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidatiimaju),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu / e- radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinskoosiguranje/odnosno potvrda o podacima evidentiranim matičnoj evidenciji Zavoda koju na osobno traženje osiguranika izdaju područne službe/uredi Zavoda ),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu o radnopravnom statusu/ e-radnoj knjižici pri Hrvatskom zavodu za mirovinskoosiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) - (izjavu nije potrebnoovjeravati),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu - (izjavu nije potrebnoovjeravati),
 • presliku vozačke dozvole.
 • vlastoručno potpisanu izjavu o davanju privole za javnu objavu podataka.

Tekst izjave o davanju privole za javnu objave podataka može se preuzeti na web-stranici Općine Gorjani www.gorjani.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gorjani, Kula 1, Gorjani.

Isprave se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu, ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web-stranici Općine Gorjani (www.gorjani.hr) i oglasnoj ploči Općine Gorjani objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidat, koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o rasporedu, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuju uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen.

U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Gorjani, Kula 1, 31 422 Gorjani, s naznakom: “Natječaj za prijam u službu”, sve u roku od 10 (deset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, preporučeno putem pošte ili osobno na prethodno navedenu adresu općine.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.                                                                                             

                                                                                                           PROČELNICA:

                                                                                                                  Sanja Kmet

Rješenje o imenovanju povjerenstva

 

Javni natječaj za prijam u službu

 

Obavijesti i upute kandidatima

 

Privola

U ožujku 2020. godine Osječko-baranjska županija pristupila je projektu izrade Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije s ciljem unaprjeđenja poslovanja u turizmu i postavljanjem standarda kvalitete. Projekt se sufinancira temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini Ministarstva turizma i izrađuje u suradnji s tvrtkom MICRO projekt d.o.o. iz Splita.

Svrha ovog projekta je postaviti standard za podizanje i jačanje kvalitete usluga u turizmu na području Osječko-baranjske županije.

Kako bi se prepoznale posebnosti Osječko-baranjske županije, jedna od aktivnosti je i provedba “nultog mjerenja” kroz popunjavanje online anketnog upitnika. Temeljem navedenoga pozivamo sve dionike s područja Osječko-baranjske županije da se uključe u provedbu projekta i iskažu svoja mišljenja o trenutačnom stanju i prilikama za budući razvoj destinacije Osječko-baranjske županije.

Online anketni upitnik, za čije je popunjavanje potrebno izdvojiti svega nekoliko minuta, dostupan je na poveznici: https://forms.gle/bAa7K6WBu49LMGbQ7

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju u projektu i pozivamo Vas da na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije pratite sve novosti vezane uz projekt Studija integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije.

S poštovanjem!

Utorak, 31 Ožujak 2020 06:56

Pravilnik

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave Općine Gorjani možete pročitati ovdje.

Utorak, 24 Ožujak 2020 09:22

Obavijest vezano za izdavanje propusnica

Obavještavaju se mještani Općine Gorjani kako se propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta/stalnog boravišta izdaje samo i jedino:

 • iz vitalnih obiteljskih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama - propusnica se izdaje s navođenjem točne lokacije na koju se odlazi
 • kupnje hrane i osnovnih potrepština nužnih za život i zdravlje - jedno kućanstvo može dobiti jednu (1) propusnicu tjedno kako bi se moglo kupiti hranu i osnovne potrepštine izvan mjesta prebivališta/stalnog boravka, odnosno kupnja hrane i osnovnih potrepština koje se ne mogu kupiti na području Općine Gorjani - propusnica se izdaje sa vremenskim ograničenjem i točnom lokacijom na koju se odlazi

S poštovanjem,

 

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Gorjani,

Josip Sabo

 

Stožer CZ Općine Gorjani zabrana napuštanja prebivališta page 0001

Dana 23.3.2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koju možete pročitati ovdje.

 

Navedenom Odlukom zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Zabrana se NE ODNOSI na:

 1. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja
 2. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, oprskbe plinom i strujom, zaštitarske službe
 3. izvješćivanje javnosti
 4. stanovnike koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb
 5. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
 6. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
 7. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta/stalnog boravišta moraju se poštivati mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • ne zadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu

Propusnice za ulazaj i izlazak s područja prebivališta/stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

 • za okolnosti a,b,c,f,g - odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • za okolnosti d - izabrani liječnik obiteljske medicine
 • za okolnosti e - nadležni stožeri civilne zaštite

Zahtjev za izdavanje propusnice za okolnosti vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština mještani Općine Gorjani mogu podniijeti Stožeru civilne zaštite Općine Gorjani svakim radnim danom od 7-15 sati putem telefona 031/853-421.

 

S poštovanjem,

Načelnik Stožera CZ Općine Gorjani,

Josip Sabo

Ponedjeljak, 23 Ožujak 2020 09:29

SKRAĆENO RADNO VRIJEME TRGOVINA

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je dana 21. ožujka 2020. godine donio Odluku o radnom vremenu trgovina. Navedenom Odlukom rad trgovina određuje se u vremenu od 8:00 do 17:00 sati radi zaštite djelatnika u trgovinama.

Stožer civilne zaštite Općine Gorjani provoditi će nadzor nad provođenjem mjere iz predmetne Odluke.


Odluku o radnom vremenu trgovina u cjelosti možete pročitati ovdje.

S poštovanjem,

Načelnik Stožera CZ Općine Gorjani,

Josip Sabo

Stranica 1 od 8

Preporučujemo

mandat banner

regan banner